ERAF projekts „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana”

  

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK"

Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana”
Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053


Projekta īstenošanas periods: 36 mēneši (no 01.04.2019 līdz 31.03.2022.)

Vadošais partneris: Rīgas Tehniskā Universitāte

Sadarbības partneris: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK"

Sadarbības partnera projekta koordinators: SIA "Think-Tank"

Sadarbības partnera projekta publicitātes koordinators: biedrība "GM Integration"

Sadarbības partnera projekta zinātniskais vadītājs: VIKTORS KURTENOKS

Projektā plānotās darbības:

 • Darbība Nr.1 "Tradicionālu pultrūzijas procesu optimizācija un darba kartes izstrāde izmantojot optimizācijas rezultātus"

  Darbība ietver:
  1) trīs (viena pilna šķersgriezuma un divu plānsieniņu – ar atvērtu un slēgtu šķērsgriezumu) Latvijā plašāk izmantojamo pultrūdētu profilu izvēle;
  2) trīs tipu pultrūzijai Latvijā plašāk lietojumu sveķu (epoksīds, poliesters, vinilesters) izvēle;
  3) polimerizācijas kinētisko modeļu izveide izvēlētiem sveķiem (“Juvitek”);
  4) optimizācijas problēmas formulēšana;
  5) uz eksperimentu plānošanas un atbildes virsmu metodes balstītas netiešās optimizācijas metodoloģijas izstrāde;
  6) darba kartes izstrāde trim izvēlētiem profiliem izmantojot optimizācijas rezultātus.

  Projekta darbība ietver šādus detalizētos rezultātus:
  1) polimerizācijas kinētiskie modeli izvēlētiem sveķiem - 3 modeļi;
  2) tradicionālo pultrūzijas procesu optimizācijas metodoloģija - 1 metodoloģija;
  3) darba kartes izvēlētiem profiliem - 3 gab.

 • Darbība Nr.2 "Jaunu efektīvu sildīšanas avotu izmantošana elektriskās pretestības vietā"

  Darbība ietver:
  1) trīs tipu sveķu uz epoksīda, poliestera un vinilestera bāzes ar augstu mikroviļņu absorbcijas spēju izvēle;
  2) polimerizācijas kinētisko modeļu izveide trim izvēlētiem sveķiem ar augstu mikroviļņu absorbcijas spēju (“Juvitek”);
  3) elektromagnētiskā galīgo elementu modeļa un algoritma izveide enerģijas absorbcijas lauka noteikšanai;
  4) termo-ķīmiskā galīgo elementu modeļa un algoritma izveide temperatūras un polimerizācijas lauku noteikšanai pultrūdētā profilā;
  5) termo-mehāniskā galīgo elementu modeļa un algoritma izveide pultrūdēta profila samešanās izpētei ātrās mikroviļņu uzsildīšanas gadījumā;
  6) ar mikroviļņiem veicinātu pultrūzijas procesu efektivitātes izvērtējums salīdzinājumā ar tradicionāliem pultrūzijas procesiem.

  Projekta darbība ietver šādus detalizētos rezultātus:
  1) polimerizācijas kinētiskie modeli izvēlētiem sveķiem ar augstu mikroviļņu absorbcijas spēju - 3 modeļi;
  2) elektromagnētiskais galīgo elementu (GE) modelis un algoritms - 1 modelis un 1 algoritms;
  3) termo-ķimiskais galīgo elementu (GE) modelis un algoritms - 1 modelis un 1 algoritms;
  4) termo-mehāniskais galīgo elementu (GE) modelis un algoritms - 1 modelis un 1 algoritms.

 • Darbība Nr.3 " Ātra, automātiska viedā ražošanas procesa izstrāde ar ievērojami samazinātu ražošanas soļu skaitu "

  Darbība ietver:
  1) divu sliktas kvalitātes (ar noslāņošanās un porainību) un viena nepilnīgi polimerizēta profila izvēle (“Juvitek”);
  2) izvēlētu profilu ultraskaņas un optiskie mērījumi stacionāros apstākļos (“Juvitek”);
  3) kombinētas in-line ultraskaņas un optiskas mērīšanas tehnikas izstrāde pultrūdēto profilu kvalitātes kontrolei (“Juvitek”);
  4) tehnoloģiju tiesības sagatavošana kontroles iekārtai (“Juvitek”);
  5) trīs tipu aizsargpārklājumu izvēle;
  6) polimerizācijas kinētisko modeļu izveide trim izvēlētiem aizsargpārklājumiem (“Juvitek”);
  7) inovatīva pultrūzijas procesa izstrāde in-line pārklājuma uznešanai uz pultrdējamo profilu;
  8) jauna daudzposma un daudzfunkcionāla formas veidņa projektēšana;
  9) inovatīva pultrūzijas procesa optimizācija ar mērķi uzlabot tā efektivitāti izmantojot 1. darbībā izstrādātu metodoloģiju;
  10) jauna zinātība - projektēšanas noteikumu sagatavošana jaunam formas veidnim, nosākot injekcijas punktus, šķērsgriezuma izmērus un citus ar mikroviļņiem veicināto pultrūzijas procesu parametrus, lai sasniegtu tā pareizu darbību (“Juvitek”).

  Projekta darbība ietver šādus detalizētos rezultātus:
  1) in-line ultraskaņas un optiska tehnika pultrūdējamo profilu kvalitātes kontroles monitoringam - 1 kontroles iekārta (prototips - TRL4);
  2) tehnoloģiju tiesības kontroles iekārtai - 1 tehnoloģiskās tiesības (LV patents);
  3) polimerizācijas kinētiskie modeli izvēlētiem aizsargpārklājumiem - 3 modeļi;
  4) multifunkcionālu formas veidņu un ar mikroviļņiem veicinātu pultrūzijas procesu izstrādes projektēšanas noteikumi - 1 zinātība.

 • Darbība Nr.4 "Oriģinālu zinātnisko rakstu sagatavošana "
 • Darbība ietver:
  1) Zinātnisko rakstu sagatavošana, kas tiks prezentēti starptautiskās konferencēs un iesniegti publicēšanai SCOPUS (A vai B) datubāzē indeksētos žurnālos un konferenču rakstu krājumos par sekojošām tēmām:
  • tradicionālu pultrūzijas procesu netiešā optimizācija – 1 raksts;
  • ar mikroviļņiem veicinātu pultrūzijas procesu izstrāde – 2 raksti;
  • pultrūdētu profilu kvalitātes kontrole – 2 raksti (“Juvitek”).
  2) Oriģinālu zinātnisko rakstu sagatavošana, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa (specifiskais iznākuma rādītājs):
  • inovatīvu pultrūzijas procesu izstrāde in-line pārklājuma uznešanai uz polimerizētu profilu – 3 raksti.

  Projekta darbība ietver šādus detalizētos rezultātus:
  1) zinātniskie raksti, kas tiks prezentēti starptautiskās konferencēs un iesniegti publicēšanai SCOPUS (A vai B) datubāzē indeksētos žurnālos un konferenču rakstu krājumos – 5 raksti;
  2) zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa – 3 raksti.