SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta otro pārskata periodu (01.07.2019. – 30.09.2019.)

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB_v2.jpg
30.09.2019.

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK"
Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053
Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana”
Pārskata periods: 01.07.2019. – 30.09.2019.

Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.1 "Tradicionālu pultrūzijas procesu optimizācija un darba kartes izstrāde izmantojot optimizācijas rezultātus" realizācijas, īstenojot konverģences un parametriskos pētījumus. Veikti divu zemas kvalitātes pultrūzijas profili ar delamināciju un porainību, kā arī viens līdz galam nesaķepināts profils tika izpētīti stacionāros apstākļos izmantojot parasto ultraskaņas un optiskie mērījumu tehnoloģiju. Darbība ietvēra ultraskaņas daļā ietvēra divu eksperimentālo modalitāšu sagatavošanu: a) zemas ultraskaņas frekvences ierīci virsmas profilēšanai, kas ļāva simulēt lineāro skenēšanu ar frekvencēm 100 un 300 kHz un veidot 2D viļņu formas profilus; b) augstas frekvences impulsa-atbalsta kompleksu Hillger USPS-3010-Industrie B-modes skenēšanai ar 2,5 MHz frekvenci. Tika iegūtas un interpretētas atšķirības starp veseliem paraugiem un paraugiem ar sienu delamināciju. Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.3” Ātra, automātiska viedā ražošanas procesa izstrāde ar ievērojami samazinātu ražošanas soļu skaitu” pētniecības un tehnisko darbu izpildes. Veikti ultraskaņas un optiskie mērījumi. Abu darbību realizācijai noritēja efektīvs darbs starp visu darba grupas zinātnisko personālu, t.sk., inženieriem, tehniķi un ķīmiķi. Tā pat rūpnieciskā pētījuma ietvaros tika pārbaudīti neizotermiskas un izotermiskas DSC metodes dažādi režīmi siltuma izdalīšanas mērījumiem, pie pilnīgas termoreaktīvo poliestera sveķu sacietēšanas. Pētīti dažādu uzsildīšanas ātrumu ietekme uz sacietēšanas procesa entalpiju. Pārbaudīti dažādi izotermisko DSC metožu režīmi siltuma izdalīšanas mērījumiem, pie pilnīgas komerciālo termoreaktīvo poliestera sveķu sacietēšanas. Tika pētīta laika ietekme pie dažādām temperatūrām uz sacietēšanas procesa entalpiju. Divu industriālu termoreaktīvu poliestera sveķu siltuma izdalīšanās ātrums pie sacietēšanas tika mērīts, izmantojot neizotermisku DSC ar 2, 5 un 10 ˚C karsēšanas ātrumu diapazonā no 20 līdz 250 ° C. Noteikti sveķu stikla parējās temperatūra neizotermiskajos un izotermiskajos režīmos, kā arī citi darbi projektā plānoto darbību realizācijai.

SIA “Juvitek”

Projekta zinātniskais vadītājs

VIKTORS KURTENOKS